Piruwanu Nasyunalista Partidu

(Partido Nacionalista Peruano-manta pusampusqa)